Všeobecné obchodní podmínky společnosti

společnost: Live Safe s.r.o., společnost s ručením omezeným, IČO: 091 54 884 se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 331785 (dále jen „Směnárna“)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP či Podmínky“) upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností Live Safe s.r.o., společnost s ručením omezeným, IČO: 091 54 884 se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 331785 (dále jen „ Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „ Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetové obchodní platformy DEXFIN. Internetová obchodní platforma DEXFIN provozuje Prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dexfin.com. Vlastníkem obchodní platformy DEXFIN je společnost DEXFIN GROUP, a.s., akciová společnost, IČO: 084 88 151, se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 24674.

Článek I.

Definice

 1. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Směnárny a Klienta v rámci Směnné smlouvy a Kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
 2. „Směnárnou“ se rozumí společnost Live Safe s.r.o. IČ: 09154884 se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha zapsané v obchodním rejstříku C 331785 vedená u Městského soudu v Praze.
 3. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, anebo právnická osoba, která je návštěvníkem, objednatelem a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované Směnárnou prostřednictvím webových stránek www.dexfin.com
 4. „Virtuální aktiva“ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; pro účely těchto Podmínek se za Virtuální aktivum považuje Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, token Dexfin (DXF) a token Victoria VR (VR) a další.
 5. „Smluvními stranami“ se rozumí Klient a Směnárna. „Smluvní stranou“ se rozumí Klient anebo Směnárna.
 6. „Směnnou smlouvou“ se rozumí směnná smlouva, jíž mezi sebou uzavírá Klient na straně jedné a Směnárna na straně druhé, jejímž předmětem je směna Virtuálního aktiva nebo Fiat měny Směnárny za Fiat měnu nebo Virtuální aktiva Klienta dle specifických podmínek zvolených stranami Směnné smlouvy prostřednictvím Webových stránek. Předmětem Směnné smlouvy je závazek Klienta – vlastníka Virtuálního aktiva nebo Fiat měny, odevzdat svá Virtuální aktiva nebo Fiat měny, která je předmětem směny Směnárně a současně závazek od Směnárny převzít její Virtuální aktiva nebo Fiat měnu Směnárny za Virtuální aktiva Klienta nebo Fiat měny, dle specifických podmínek zvolených stranami Směnné smlouvy prostřednictvím Webových stránek. Proces uzavření Směnné smlouvy je završen zasláním potvrzení Směnárny o akceptaci objednávky.
 7. „Kupní smlouvou“ nebo „Rámcovou kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva, jíž mezi sebou uzavírají Směnárna a Klient, z nichž jeden je stranou kupující a druhý stranou prodávající, jejímž předmětem je prodej či nákup Virtuálního aktiva za měnu s nuceným oběhem dle specifických podmínek zvolených stranami Kupní smlouvy Předmětem Kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat Virtuální aktiva, která je předmětem nákupu nebo prodeje, a závazek kupujícího, že Virtuální aktiva převezme a zaplatí za ni prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Proces uzavření Kupní smlouvy je završen zasláním potvrzení Směnárny o akceptaci objednávky
 8. „Elektronickou peněženkou“ se rozumí elektronický účet (za využití softwarového rozhraní) kryptoměnové peněženky, umožňující disponovat mimo jiné i s Virtuálními aktivy, tj. Virtuální aktiva nabývat i převádět.
 9. „Měnou s nuceným oběhem“ nebo „Fiat měnou“ se rozumí peněžní prostředky v měně koruna česká nebo EUR.
 10. ,,Staking“ znamená uzamčení Virtuálního aktiva na pevně stanovenou dobu a za podmínek stanovených těmito VOP. Staking je proces, kdy své mince či tokeny uzamknete na naší burze DEXFIN, díky čemuž získáváte zhodnocení. Aktuální zisk ze stakingu závisí na tom, jaký objem do stakingu vložíte a na jak dlouho. Na čím delší dobu a čím více Virtuálního aktiva vložíte do procesu stakingu, tím vyšší bude váš zisk!
 11. „Směnným kurzem“ se rozumí aktuální vyjádření množství Virtuálního aktiva, jež je možné směnou dle Směnné smlouvy či koupí/prodejem dle Kupní smlouvy nabýt či prodat za Fiat měnu. Směnný kurz je zobrazován v Uživatelském účtu pro každý jednotlivý okamžik a tento Směnný kurz je určen nabídkou a poptávkou Virtuálního aktiva u Směnárny.
 12. „Webovými stránkami“ se rozumí web ve vlastnictví Směnárny, a jež je umístěný pod doménou https://Dexfin.com, který má charakter autorského díla a databáze a Směnárna k němu vykonává veškerá majetková práva; obsah Webových stránek však nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Směnárna předem písemně souhlas. Prostřednictvím Webových stránek je Klientovi umožněno registrovat se v systému Směnárny, založit Uživatelský účet, uzavřít Směnou smlouvu a využít služby třetích stran, jejichž služby pro tyto třetí strany Směnárna zprostředkovává.
 13. “Registrací” se rozumí proces vyplňování osobních a Identifikačních údajů při zakládání nového profilu klienta, při kterém dochází k uzavření Smlouvy. Proces registrace je dále upraven těmito VOP.
 14. „Uživatelským účtem“ je rozhraní přístupné Klientovi po registraci u Směnárny prostřednictvím Webových stránek, a to po poskytnutí e-mailové adresy a volbě hesla k Uživatelskému účtu Klientem, jehož prostřednictvím je Klientovi umožněno učinit vůči Směnárně objednávku a uzavřít Směnnou smlouvu nebo Kupní smlouvu.
 15. „Bonusem nebo provizí“ se rozumí odměna poskytnutá Směnárnou Klientovi za uskutečnění plnění dle Směnné smlouvy či Kupní smlouvy, a to za podmínek v těchto Podmínkách uvedených.
 16. „Pozvánkou“ se rozumí Webovými stránkami vygenerovaný jedinečný kód pro Klienta, jehož prostřednictvím Klient umožní dalším potenciálním Klientům registraci na Webových stránkách, přičemž za registraci Klienta u Směnárny nižší úrovně (resp. Klienta úrovně s vyšším pořadovým číslem úrovně, než je jeho vlastní) přísluší Klientovi Bonus za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
 17. „Klientem úrovně 1“ se rozumí každý Klient, na základě jehož Pozvánky se nový Klient zaregistruje v u Směnárny a uzavře se Směnárnou Kupní smlouvu či Směnnou smlouvu, jejímž předmětem je nabytí tokenů Dexfin Klientem.
 18. „Klientem úrovně 2“ se ve vztahu ke Klientovi úrovně 1 rozumí každý Klient, jenž se zaregistroval u Směnárny na základě Pozvánky Klienta úrovně 1, uzavřel Kupní či Směnnou smlouvu se Směnárnou jejímž předmětem je nabytí tokenů Dexfin Klientem.
 19. „Klientem úrovně 3“ se ve vztahu ke Klientovi úrovně 1 rozumí každý Klient, jenž se zaregistroval u Směnárny na základě Pozvánky Klienta úrovně 2, uzavřel Kupní či Směnnou smlouvu se Směnárnou jejímž předmětem je nabytí tokenů Dexfin Klientem.
 20. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 21. „AMLZ“ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 22. „FAÚ“ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.
 23. „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.
 24. „Úřadem“ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

Článek II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavírána prostřednictvím internetové obchodní platformy prodejce (dále jen „Smlouva“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí Směnné smlouvy a Kupní smlouvy a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Směnárnou a Klientem. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost, vztahují se na smlouvu mimo jiné dále příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitelské smlouvy
 3. Směnárna si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Virtuálním aktivem, za účelem umožnění řádného fungování Webových stránek anebo řádného poskytování služeb Směnárnou. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní strany závazné. Změny těchto Podmínek je Směnárna povinna Klientovi oznámit elektronicky na e-mail Klientem uvedený v Uživatelském účtu, přičemž je Klientovi stanovena lhůta v délce 15, slovy patnácti, dní k odmítnutí změny těchto Podmínek a k výpovědi závazku těmito Podmínkami stanovenému, a to rovněž prostřednictvím e-mailu, pokud závazek stanovený těmito Podmínkami v době změny dále trvá.

##Článek III. ## Identifikace a kontrola Klienta podle AMLZ

 1. Směnárna je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ, a je proto povinna postupovat v souladu s tímto zákonem. Vztah Směnárny a Klienta se současně řídí AML směrnicí Směnárny dostupnou na Webových stránkách. Směnárna na základě tohoto článku těchto Podmínek provádí identifikaci Klienta tak, aby Směnárna naplnila své povinnosti vyplývající jí jako osobě povinné dle AMLZ.
 2. Směnárna jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota transakce dle Směnné smlouvy/Kupní smlouvy (obchodu) překročí částku 25.000,-Kč za období jednoho (1) měsíce, bez ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, účty, jakož i e-mailové adresy.
 3. Klient bere na vědomí, že Směnárna může pro jednotlivé transakce pro Klienta stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka 25.000,-Kč.
 4. Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítne podrobit kontrole, jak je popsána níže. Další znaky podezřelého obchodu jsou dále specifikovány v AML směrnici Směnárny dostupné na Webových stránkách
 5. Identifikace Klienta se provádí v souladu s ustanovením § 8 AMLZ tak, že Směnárna identifikační údaje, získané od Klienta způsobem dle čl. IV těchto Podmínek, zaznamená a ověří z průkazu totožnosti Klienta, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
 6. V rámci identifikace Klienta Směnárna zjistí a zaznamená, zda Klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 7. V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech Směnárna kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů Klienta.
 8. Klient je povinen poskytnout Směnárně informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Směnárna je oprávněna pro účely AML takto získané informace od Klienta zpracovávat.
 9. Identifikační údaje jsou poskytovány Klientem Směnárně především předložením požadovaných dokladů a dokumentů.
 10. Směnárna jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před uskutečněním transakce mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty alespoň 250.00,- Kč a vyšší, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu, i v době trvání obchodního vztahu.
 11. Kontrola zahrnuje získání informací od Klienta o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
 12. Klient bere na vědomí, že Směnárna může pro jednotlivé typy jí poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka dle odst. 10 tohoto článku těchto Podmínek.
 13. Klient je povinen poskytnout Směnárně informace, které jsou k provedení kontroly Směnárnou nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.
 14. Směnárna je povinna odmítnout uskutečnění transakce nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, anebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu Klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.
 15. Zjistí-li Směnárna podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem.
 16. Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací transakce by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Směnárna může vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.
 17. Klient bere na vědomí, že hrozí-li nebezpečí ve smyslu odst. 16 tohoto článku těchto Podmínek a šetření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje delší dobu, Úřad může rozhodnout o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu Klienta, o odložení splnění příkazu Klienta nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u Klienta.
 18. V mezích tohoto článku těchto Podmínek provádí Směnárna identifikaci Klienta způsoby a prostředky, jak jsou popsány v článku IV. těchto Podmínek.

Článek IV a.

Identifikace Klienta

 1. Klient je povinen na žádost Směnárny pro naplnění účelu AMLZ poskytnou Směnárně veškeré informace nezbytné pro identifikaci Klienta dle příslušných níže uvedených pravidel.
 2. Při transakcích v hodnotě do 25.000,-Kč není Klient Směnárnou identifikován.
 3. Pro uskutečnění transakcí v hodnotě rovné či nad 25.000,-Kč, je Klient povinen umožnit Směnárně identifikaci Klienta dle § 7 AMLZ, jež proběhne prostřednictvím kombinace prohlášením Klienta o tom, zda je či není politicky exponovanou osobou, poskytnutím kopie obou stran dokladu totožnosti Klienta, či osoby jež je oprávněna Klienta – právnickou osobu zastupovat (spolu s dokladem o tom, že je osoba oprávněná Klienta – právnickou osobu zastupovat, tohoto Klienta oprávněna zastupovat) a fotografií Klienta, na níž bude Klient (nebo osoba oprávněná Klienta – právnickou osobu zastupovat) viditelně zobrazena současně s viditelným dokladem totožnosti Klienta (nebo osoby oprávněné Klienta – právnickou osobu zastupovat).
 4. Klient prohlásí, že Klient či osoba oprávněná Klienta – právnickou osobu zastupovat, politicky exponovanou osobou.

Článek IV b.

Registrace a verifikace Klienta

 1. Verifikace Klienta v rámci uskutečňování transakcí dle Kupní smlouvy či Směnné smlouvy odpovídá objemu transakcí a je současně závislá na výši hodnoty uskutečňované transakce, přičemž na požadovaný stupeň verifikace Klienta mohou mít vliv i další skutečnosti, jako jsou znaky podezřelého obchodu, či spojení Klienta s osobou či osobami z rizikových zemí. Základními verifikačními stupni jsou pak níže pod body A až C popsané stupně ověření Klienta, přičemž platí, že pro každý následující (vyšší) stupeň verifikace musí být splněny verifikační podmínky všech stupňů předchozích (nižších): Stupeň 1 – Klient uskutečňuje transakci v hodnotě nebo ekvivalentu od 6.250,- Kč (slovy šest tisíc dvě stě padesát korun českých) do 24.999,- Kč (slovy dvacet čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých) Pro uskutečnění transakcí v hodnotě od 6.250,- Kč do 24.999,- Kč je Klient povinen mít založen Uživatelský účet prostřednictvím Webových stránek. Před uskutečněním první transakce, je Klient identifikován v souladu s ust. čl. IVa. Podmínek. Směnárna tak v rámci rozhraní Uživatelského účtu na Webových stránkách vyzve Klienta k poskytnutí: a) Osobních údajů - jména, Příjmení a data narození b) Uvedení adresy trvalého bydliště c) Uvedení státu trvalého bydliště Klienta d) Uvedení platné e-mailové adresy e) Uvedení platného telefonního čísla f) Uvedení údaje zda je Klient politicky exponovanou osobou Směnárna následně provede verifikaci e-mailu Klienta, přičemž verifikace e-mailu Klienta poté probíhá takto: ◦ Klientovi je na jeho e-mail uvedený při registraci Uživatelského účtu zaslán systémem vygenerovaný verifikační kód ◦ Klient uvede do příslušného pole e-mailem doručený verifikační kód ◦ Klient potvrdí jím zadaný verifikační kód v příslušném poli g) E-mail Klienta je verifikován. Směnárna následně provede verifikaci telefonního čísla Klienta, přičemž verifikace telefonního čísla Klienta poté probíhá takto: h) Klientovi je na jeho telefonní číslo uvedené při registraci Uživatelského účtu zaslán systémem vygenerovaný SMS kód i) Klient uvede do příslušného pole doručený SMS verifikační kód j) Klient potvrdí jím zadaný SMS kód v příslušném poli k) Telefonní číslo Klienta je verifikováno. Po Klientovi mohou být požadovány další informace, a to v případě, že systém Směnárny vyhodnotí, že se může v daném případě jednat o transakci uskutečněnou týmž Klientem vlastnícím jiný v systému registrovaný Uživatelský účet, z nějž byly rovněž provedeny transakce. Klient bere na vědomí, že identifikace Klienta a verifikace jeho e-mailu může být kdykoliv za trvání smluvního vztahu Směnárnou opět provedena, a to zejména za účelem dodržování povinností Směnárny dle AML. Pro provedení transakce nižší než 6.250,- Kč nebo ekvivalent této hodnoty v jiné měně obvykle není vyžadována žádná verifikace. B. Stupeň 2 - Klient uskutečňuje transakci v hodnotě od 25.000,- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých), do 25.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Pro uskutečnění transakcí v hodnotě od 25.000,- Kč do 250.000,- Kč je Klient povinen umožnit Obchodníkovi verifikovat svoji totožnost a adresu trvalého pobytu. Verifikace adresy trvalého pobytu Klienta probíhá takto: a) Klient do příslušných polí nahrává scan dokladu prokazujícího adresu trvalého pobytu b) Klient odešle nahraný doklad technické podpoře Směnárny c) Technická podpora ověří nahrané doklady d) Technická podpora verifikuje Klienta nebo verifikaci zamítne Druhy dokladů, prokazujících adresu trvalého pobytu, jež Směnárna v rámci procesu verifikace totožnosti Klienta přijímá, jsou:
 • výpis z bankovního účtu banky na území jeho trvalého pobytu s uvedením jména Klienta
 • fotografie účtu za služby vystaveného Klienta poskytovateli služeb (tzv. utility bill). Verifikace totožnosti Klienta probíhá takto: a) Klient do příslušných polí nahrává scan dokladu prokazujícího totožnost klienta b) Klient odešle nahraný doklad technické podpoře Směnárny c) Technická podpora ověří nahrané doklady d) Technická podpora verifikuje Klienta nebo verifikaci zamítne Povinnými náležitostmi dokladů totožnosti, prokazujících identitu Klienta jsou:
 • Doklad je platný a vydaný příslušným orgánem veřejné správy
 • Doklad není poškozený nad obvyklou míru opotřebení
 • Podobizna držitele dokladu totožnosti odpovídá skutečné podobě držitele dokladu totožnosti a musí být v takové kvalitě, aby bylo možné držitele jednoznačně identifikovat
 • Z dokladu lze určit, který orgán kterého státu jej vydal
 • Doklad nevzbuzuje pochybnosti o své pravosti C. Stupeň 3 - Klient uskutečňuje transakci v hodnotě nad 250.000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých). Pro uskutečnění transakcí v hodnotě nad 250.0000,- Kč je Klient povinen umožnit Směnárně verifikovat dodatečné informace o Klientovi. Verifikace dodatečných informací o Klientovi probíhá prostřednictví KYC dotazníku („Know-your-customer“ dotazníku), a to konkrétně takto: Klient vyplní v rámci Uživatelského účtu dostupný KYC dotazník obsahující doplňující otázky, mimo jiné rovněž: a) Údaje o zaměstnání/podnikání Klienta b) Údaje o příjmech a zdrojích příjmů Klienta c) Údaj o původu Virtuálního aktiva poskytované Klientem jako Vklad d) Údaje o probíhajících či minulých soudních procesech s Klientem e) Údaje o očekávaných výnosech Klienta f) Údaje o účelu zřízení Uživatelského účtu Klientem g) Údaje o osobě, na jejíž účet Klient jedná Údaje o investičních zkušenostech Klienta h) Údaje o skutečném vlastníku Klienta (je-li Klientem právnická osoba), či o osobě, na jejíž účet Klient jedná b) Klient uloží jím vyplněný KYC dotazník do příslušného úložiště dokumentů Uživatelského účtu, kde je tento verifikován Směnárnou. Politicky exponované osoby V rámci KYC dotazníku Klienta Směnárna zjišťuje a zaznamenává, zda Klient není politicky exponovanou osobou Osoby, na které se vztahují mezinárodní sankce V rámci KYC dotazníku Klienta Směnárna zjišťuje a zaznamenává, zda Klient není osobou, vůči níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce finanční povahy. Směnárna prověřuje Klienta proti platnému, průběžně aktualizovanému seznamu všech sankcionovaných subjektů dle přímo účinných právních předpisů Evropské Unie, který je veřejně dostupný na webových stránkách http://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolida ted-list-of-persons-groups-and-entities-subject-toeu-financial-sanctions

Článek V.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 1. Společnost Live Safe s.r.o., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalšími související předpisy. Správce zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy a za účelem jejího naplnění, jakož i z důvodu naplnění právních povinností, které jsou pro něj stanoveny platnými právními předpisy. Osobní údaje Společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, respektive po dobu nezbytně nutnou. Společnost zpracovává osobní údaje v obecné rovině za tímto účelem: • založení a správy klientského účtu - Profilu • uzavření a plnění smlouvy • poskytování služeb v rámci smluvního vztahu • zajištění provozních činností • účetní a daňové účely • zasílání obchodních sdělení Klientovi • zákonné povinnosti zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále pouze „AMLZ“)
 2. Doba uložení osobních údajů a) Poskytovatel ukládá osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu jejich zpracování, po dobu, po kterou mu k tomu byl Klientem udělen souhlas, příp. po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. b) Osobní údaje, které Klient poskytl za účelem založení a správy klientského účtu, jakož i uzavření a plnění Smlouvy, budou uloženy po dobu existence klientského účtu a trvání Smlouvy (tj. do jejího splnění či ukončení její platnosti) a následně po dobu deseti (10) let, jinak do odvolání souhlasu ze strany Klienta. c) Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s marketingovými aktivitami Poskytovatele budou uloženy po dobu jednoho (1) roku ode dne doručení příslušného obchodního sdělení Klientovi, jinak do odvolání souhlasu ze strany Klienta. d) Po uplynutí kterékoliv doby, uvedené výše, budou veškeré osobní údaje Klienta trvale vymazány (zničeny), není-li požadováno jinak na základě právních předpisů České republiky.
 3. Údaje o Klientech Poskytovatele a) Účelem zpracování osobních údajů (zpracovatelem je Poskytovatel) u těchto subjektů je plnění zákonné povinnosti dle AMLZ a dále řádné plnění smluvních povinností nebo oprávněných zájmů Společnosti. Osobní údaje v této kategorii Společnost zpracovává v tomto rozsahu: jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, kontaktní osoba, místo podnikání (sídlo), doručovací adresa, číslo účtu, kopie dokladu prokazující vlastnictví účtu, občanský průkaz a jeden z uvedených: pas, řidičský průkaz, potvrzení o pobytu o pobytu, číslo kryptopeněženky, poznámka.
 4. Zabezpečení osobních údajů a) Společnost zajišťuje bezpečnost osobních údajů v závislosti na vyhodnocení konkrétních rizik. Společnost přijala taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění pracovat s osobními údaji. Zaměstnanci jsou s nakládáním s osobními údaji poučeni a podléhají systému vnitřní kontroly.
 5. Příjemci osobních údajů a) Příjemci osobních údajů jsou osoby ◦ podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, ◦ zajišťující služby provozování webové obchodní platformy a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek, ◦ zajišťující marketingové služby. b) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Práva subjektů údajů a) Subjekt údajů má právo na následující: • být informováni o a mít přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (právo být informován a právo přístupu podle čl. 15 GDPR) • dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů (právo na opravu podle čl. 16 GDPR) • dosáhnout výmazu svých osobních údajů (právo na výmaz podle čl. 17 GDPR) • omezit zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR) • získat své osobní údaje, které nám poskytujete (právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR) • namítat z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů podložené legitimními zájmy nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu (právo vznést námitku podle čl. 21) b) Klient je oprávněn podat kdykoliv stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností Provozovatele jakožto správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. c) Výše uvedená práva lze uplatnit za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky. V případě, že byl osobní údaj zpracován na základě souhlas, informujeme, že subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas bez toho, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společnosti“.

Článek VI.

Podmínky Směnné/kupní smlouvy

 1. Dle výslovné dohody Klienta a Směnárny bude mezi Klientem na straně jedné a Směnárnou, na straně druhé uzavřena prostřednictvím Webových stránek na základě objednávky dle čl. VII těchto Podmínek Směnná smlouva dle následujících podmínek: a. Dle Směnné smlouvy bude na straně vlastníka Virtuálního aktiva nebo Fiat měny Klient a na straně vlastníka Virtuálního aktiva nebo Fiat měny Směnárna; a b. Předmětem směny dle Směnné smlouvy bude Virtuální aktivum nebo Fiat měna ve vlastnictví Klienta a současně Virtuální aktivum nebo Fiat měna ve vlastnictví Směnárny dle směnného kurzu Směnárny aktuálního pro každý jednotlivý okamžik učinění objednávky dle ust. čl. VII. těchto Podmínek (vždy tak dojde ke směně Virtuální aktivum nebo Fiat měna na Fiat měnu nebo Virtuální aktivum); a c. S ohledem na povahu obchodních vztahů v oblasti Virtuálního aktiva nebude mít Směnná/kupní smlouva písemnou formu; a d. Plnění Klienta ◦ ve Fiat měně za směnu Virtuálního aktiva; nebo ◦ ve Virtuálním aktivu za směnu jiného Virtuálního aktiva bude Klientem k okamžiku uzavření Směnné smlouvy splněno zasláním tohoto protiplnění na Elektronickou peněženku Směnárny, přičemž za okamžik poskytnutí plnění na směnu Virtuálního aktiva bude považován okamžik připsání plnění Virtuálního aktiva na Elektronickou peněženku Směnárny, a to ve lhůtě stanovené potvrzením objednávky Směnárnou; a e. Plnění Směnárny ◦ ve Fiat měně za směnu Virtuálního aktiva; nebo ◦ ve Virtuálním aktivu za směnu jiného Virtuálního aktiva bude Směnárnou k okamžiku uzavření Směnné smlouvy splněno zasláním tohoto protiplnění na Elektronickou peněženku Klienta, přičemž za okamžik poskytnutí plnění na směnu Virtuálního aktiva bude považován okamžik připsání plnění ve Virtuálním aktuvu na Elektronickou peněženku Klienta ve lhůtě určené potvrzením objednávky Směnárnou; a
 2. Klient je povinen poskytnout Směnárně veškerou součinnost, kterou si vyžádá nebo je nutná pro činnosti, ke kterým se Směnárna zavázala Směnnou smlouvou.

Článek VII.

Podmínky Kupní smlouvy

 1. Dle výslovné dohody Klienta a Směnárny bude mezi Klientem na straně jedné a Směnárnou, na straně druhé uzavřena prostřednictvím Webových stránek na základě objednávky dle čl. VII těchto Podmínek Kupní smlouva dle následujících podmínek:
 • Dle Kupní smlouvy bude na straně převodce, či prodávajícího, Směnárna nebo Klient a na straně kupujícího, či nabyvatele, Směnárna či Klient (v závislosti na tom, která ze stran dle Kupní smlouvy poskytuje druhé smluvní straně Virtuální aktivum za úplatu; a
 • Předmětem převodu dle Kupní smlouvy bude Klientem stanovený počet Virtuálního aktiva; a
 • Předmětem Kupní smlouvy bude úplatný převod vlastnického práva ke Klientem uvedenému počtu Virtuálního aktiva z výlučného vlastnictví převodce, do výlučného vlastnictví nabyvatele, přičemž za převod vlastnického práva k Virtuálnímu aktivu dle Kupní smlouvy z převodce na nabyvatele zaplatí nabyvatel převodci kupní cenu; a
 • Kupní cena za převod Virtuálního aktiva bude určena Směnným kurzem; a
 • S ohledem na povahu obchodních vztahů v oblasti Virtuálního aktiva přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek klientem současně klient přistupuje k rámcové kupní smlouvě; a
 • Kupní cena za převod Virtuálního aktiva bude nabyvatelem před uzavřením Kupní smlouvy uhrazena převodci bezhotovostním převodem na bankovní účet určený převodcem v Objednávce (pro převodce – Klienta) nebo v Pokynech dle čl. VII Podmínek (pro nabyvatele – Směnárnu), přičemž okamžikem složení kupní ceny za převod Virtuálního aktiva převodci bude považována kupní cena za převod Virtuálního aktiva za uhrazenou převodci; a
 • Jednotlivá kupní smlouva mezi nabyvatelem a převodcem bude uzavřena v okamžiku, kdy budou kumulativně splněny následující podmínky: a) nabyvatelem budou k rukám převodce uhrazeny peněžní prostředky ve výši kupní ceny za převod Virtuálního aktiva, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet převodce v korunách českých ne EUR; a b) nabyvateli bude na účet jeho Elektronické peněženky připsán požadovaný počet Virtuálního aktiva. Klient je povinen poskytnout Směnárně veškerou součinnost, kterou si vyžádá nebo je nutná pro činnosti, ke kterým se Smluvní strany zavázaly Kupní smlouvou.

Článek VIII.

Objednávka

 1. Předpokladem uzavření Směnné smlouvy a/nebo Kupní smlouvy je zejména ze strany Klienta vyplnění a odeslání objednávkového formuláře Směnárně prostřednictvím Webových stránek, a ve shora stanovených případech i poskytnutí požadovaných dokumentů a součinnosti, poskytnutí plnění v souladu s objednávkou.
 2. Směnná smlouva nebo Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky Klienta Směnárnou na e-mailovou adresu sdělenou Klientem při založení Uživatelského účtu. Součástí akceptace objednávky budou i lhůty k plnění Směnárny a Klienta dle Směnné smlouvy a/nebo Kupní smlouvy.
 3. Klient provedl objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webových stránkách. Odpovídá přitom za pravdivost, správnost a úplnost údajů, které uvedl v objednávce. Má se za to, že tyto údaje odpovídají skutečnosti, a Směnárna nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé v důsledku jakýchkoliv chyb a nedostatků v poskytnutých údajích.
 4. Směnárna Klientovi garantuje uzavření Směnné smlouvy a/nebo Kupní smlouvy za podmínek daných objednávkou a těmito Podmínkami.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

 1. Dle výslovné dohody Smluvních stran je Klient oprávněn odstoupit od Směnné smlouvy pouze v případě prodlení Směnárny s plněním dle objednávky a Směnné smlouvy dle těchto Podmínek, a to v případě, že je Směnárna v prodlení s plněním dle Směnné smlouvy delším než 48, slovy čtyřicet osm, hodin.
 2. Dle výslovné dohody Smluvních stran je Klient oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případě prodlení Směnárny s plněním dle objednávky a Kupní smlouvy dle těchto Podmínek, a to v případě, že je Směnárna v prodlení s plněním dle Kupní smlouvy delším než 48, slovy čtyřicet osm, hodin.
 3. Směnárna může odstoupit od Kupní smlouvy či Směnné smlouvy kdykoli, a to zejména: a) z důvodu nemožnosti splnit svůj závazek vůči Klientovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení dodávky elektrického proudu či internetového připojení, omezení přístupu k bankovnímu účtu, anebo v případě zásahů vyšší moci; b) z důvodu podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu AML ve spojení s článkem III a IV Podmínek.; c) z důvodů nenadálých změn okolností spočívajících v kurzových výkyvech ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; d) z důvodů neuváženého, zbytečně zatěžujícího či obstrukčního jednání Klienta (např. opakované zadávání a prodlení s plněním dle objednávek, apod.); anebo e) z důvodu nesplnění náležitostí platby provedené Klientem a doručené Směnárně do 2 hodin od odeslání potvrzení o akceptaci objednávky.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nebo Směnné smlouvy se tato od počátku ruší.
 5. Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že pro účely odstoupení od Směnné smlouvy nebo Kupní smlouvy dle tohoto článku těchto Podmínek platí, že oznámení o odstoupení od Směnné smlouvy nebo Kupní smlouvy musí být druhé Smluvní straně v písemné podobě doručena na kontaktní emailovou adresu a nezobrazí-li si kterákoliv ze Smluvních stran email, pak se zpráva považuje za doručenou druhé Smluvní straně uplynutím 2, slovy dvou, kalendářních dnů od odeslání emailu.

Článek X.

Rizika obchodování s Virtuálním aktivem

 1. Virtuální aktiva (dle návrhu nové úpravy EU Markets in Crypto-Assets) nepředstavují v České republice zákonnou měnou, její úprava nespadá ani do oblasti předpisů upravujících platební styk (z. č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění) nebo směnárenskou činnosti (zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění), ani znaky investičních nástrojů upravených v z. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, na základě čehož Poskytovatel nepodléhá dohledu České národní banky.
 2. Klient tímto prohlašuje, že si je plně vědom veškerých rizik spojených se směnou, charakterem a způsobem uchovávání Virtuálního aktiva, zejména bere v úvahu rizika volatility (fluktuace) ceny Virtuálního aktiva a možnosti dosažení výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu. Poskytovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za změny hodnoty Virtuálního aktiva, za snížení či ztrátu důvěryhodnosti, anonymity či jiného kladně hodnoceného atributu Virtuálního aktiva, ani za změny právní úpravy v oblasti obchodování s Virtuálním aktivem.
 3. Klient prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zodpovědně zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Virtuálním aktivem, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá. Klient bere také na vědomí, že po připsání Virtuálního aktiva na Elektronickou peněženkou Poskytovatelem se stává Směna nevratnou a tudíž nelze od ní odstoupit.

Článek XI.

Staking Virtuálního aktiva

 1. Klient má vedle výše uvedeného také právo využít službu Staking Virtuálního aktiva. Staking je proces, kdy své Virtuální aktivum uzamknete na obchodní platformě DEXFIN, díky čemuž získáváte zhodnocení. Aktuální zisk ze stakingu závisí na tom, jaký objem do stakingu vložíte a na jak dlouho.
 2. Klient má možnost využit služby Staking Virtuálního aktiva. Na Hlavním panelu v záložce Staking vybere u příslušného Virtuálního aktiva, kterou chce na minimálně 1 rok uzamčít.
 3. Úrok je připsán Klientovi po ukončení ročního období.
 4. Klient může požádat i o předčasné ukončení Stakingu Virtuálního aktiva, nicméně mu nebude přiznán žádný úrok.

Článek XII.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Klient je povinen při užívání Webových stránek dodržovat obecně závazné právní předpisy a Podmínky, jakož i respektovat práva Směnárny i třetích osob. Klient se zejména zavazuje, že nebude: a) užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit Směnárnu, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby; b) pozměňovat obsah Webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz; c) používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Webových stránek; d) získávat neoprávněně osobní údaje jiných Klientů Směnárny nebo skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství Směnárny; a e) používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli třetím osobám.
 2. Klient nese odpovědnost za jakoukoliv újmu či škodu vzniklou v důsledku jeho konání či opomenutí, které je v rozporu s dobrými mravy, závaznými právními předpisy, Podmínkami a Směnnou smlouvou/Kupní smlouvou.
 3. Klient je oprávněn: a) obracet se kdykoli prostřednictvím e-mailu na klientskou podporu Směnárny, která mu poskytne potřebné informace, návody a doporučení a zabezpečí mu další pomoc nezbytnou pro využívání služeb Směnárny, a to v českém jazyce, podle aktuální dostupnosti pracovníků Směnárny; b) obracet se prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] na Směnárnu s případnými stížnostmi ohledně zpracování objednávek, které Směnárna vyřídí v přiměřené lhůtě, a sdělení o způsobu řešení zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

Článek XIII.

Omezení odpovědnosti Směnárny

 1. Směnárna garantuje Klientovi, že bude objednávka provedena anebo bude objednávka zrušena.
 2. Směnárna neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi v důsledku nedbalosti Klienta či třetí osoby anebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu dobrými mravy, platnými právními předpisy, Podmínkami a Směnnou smlouvou nebo Kupní smlouvou.
 3. Uzavřením Směnné smlouvy Klient prohlašuje, že jím uvedené kontaktní údaje Klienta, jež mohou být po Klientovi Směnárnou vyžadovány (tj. např. účet Elektronické peněženky, na nějž má být připsáno protiplnění za směnu Virtuálního aktiva jsou správné a úplné a nese úplnou odpovědnost za uvedení přesných a pravdivých údajů Klienta.
 4. Směnárna pak výslovně neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu, která vznikla Klientovi uvedením chybných identifikačních údajů Klienta
 5. Poskytovatel neodpovídá za nepřetržitý provoz Služeb po dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na jeho internetové obchodní platformě DEXFIN, jako i jejich bezchybnost a nefunkčnost, ale zaručuje se bezodkladně přistupovat k jejich nápravě nebo zprovoznění. Poskytovatel také za uvedenou nefunkčnost, chybovost nebo narušený provoz nenese žádnou odpovědnost ani není povinen Klientovi kompenzovat škody nebo jiné újmy způsobené v souvislosti s těmito skutečnostmi. Poskytovatel také neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klienti vznikne v souvislosti s používáním Webového rozhraní.
 6. Směnárna dále neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Klientovi a) v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů; b) v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu nebo jiných orgánů veřejné moci a státní správy a v důsledku výpadku internetové sítě; c) úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Webových stránek; d) nezákonným zneužitím Webových stránek; e) počítačovými viry; f) kybernetickými útoky; g) jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo vůli Směnárny; h) ukončením nabídky směny Virtuálního aktiva, případně dalších služeb; a i) přerušením provozu Webových stránek Směnárnou (např. za účelem provedení údržby) nebo jeho ukončením.

Článek XIV.

Ochrana osobních údajů

 1. Směnárna zpracovává jí poskytnuté osobní údaje v souladu s GDPR, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.
 2. Všechny osobní údaje Klienta uvedená v objednávkovém či dokumentech poskytnutých Klientem jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace Směnné smlouvy/Kupní smlouvy a naplnění zákonných povinností Směnárně stanovených AML. Jsou jimi jméno, příjmení Klienta, údaje o dokladu totožnosti Klienta a údaje o Klientovi v rozsahu KYC dotazníku vyplněného Klientem.
 3. Směnárna se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje: a) zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 2 tohoto článku těchto Podmínek; b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl Klientům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR; c) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; d) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat; e) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR; f) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; g) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o spolupráci; h) postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 1 tohoto článku těchto Podmínek, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Klientů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.
 4. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v samostatné Směrnici zásad pro ochranu osobních údajů dostupné na Webových stránkách.
 5. Směnárna zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou zabezpečeny způsobem, jenž je plně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými GDPR.

Článek XV.

Bonusy - provize

 1. Dle výslovné dohody Smluvních stran přísluší každému Klientovi, na základě jehož Pozvánky se do Směnárny zaregistruje další Klient a v rámci uzavření Kupní smlouvy bude realizován obchod, zvláštní odměna, jež je pro účely těchto Podmínek nazvaná jako Provize.
 2. Pravidla pro vyplacení Provizí se řídí aktuálním Partnerským programem, který je vyhlašován společností na aktuální období.
 3. Klient bere na vědomí, že inkasováním Bonusů dle těchto Podmínek může být jeho činnost považována za výkon podnikatelské činnosti, neboť mohou být naplněny znaky podnikání, jako je soustavný výkon výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost. V takovém případě Směnárna Klienty upozorňuje, že může být jejich povinností tuto svoji činnost nahlásit příslušným veřejnoprávním orgánům a provozovat tuto výdělečnou činnost v souvislosti s platnými právními předpisy České republiky.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

 1. Směnárna si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Webové stránky či rozsah a podmínky nabídky produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění Klienta. Klient bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky produktů a služeb, a zavazuje se, že v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoli újmy či škody.
 2. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení Podmínek ze strany Klienta je Směnárna oprávněna omezit rozsah plnění poskytovaných Klientovi.
 3. V případě závažného nebo opakovaného podstatného porušení Podmínek ze strany Klienta je Směnárna oprávněna zakázat Klientovi přístup k poskytnutým plněním.
 4. Klient bere na vědomí, že v rámci obchodování s Virtuálním aktivem spolupracuje Směnárna s orgány veřejné moci a správy (např. s Českou národní bankou, Úřadem, policejními orgány apod.) a poskytuje jim veškerou součinnost nezbytnou pro výkon jejich pravomocí, a v této souvislosti se zavazuje poskytovat obdobnou spolupráci a součinnost Směnárně.
 5. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky. Směnárna upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce.
 6. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s Webovými stránkami a jejich užíváním se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
 7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.
 8. Pokud jakékoliv ujednání Podmínek je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání. Neplatné nebo nevymahatelné ujednání bude nahrazeno novým, platným a vymahatelným jednáním, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ujednáním a Podmínkami jako celkem.
 9. Klient prohlašuje, že se před zahájením užívání Webových stránek a zadáním objednávky důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.
 10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2021