IDENTIFIKACE POVINNÉ OSOBY

Povinnou osobou, jíž jsou zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také jako „AML zákon"), uloženy povinnosti a opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu je: company: DEXFIN GROUP, a.s., joint stock company, ID No: 084 88 151 registered office: Vodičkova 791/41, 110 00 Prague 1 - Nové Město the company is registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague Section B, Insert 24674 (dále jen „Společnost“)

PŘEDMĚT SMĚRNICE

 1. Předmětem této Směrnice je stanovení postupů, opatření a zákazů směřujících k zamezení praní špinavých peněz a provádění finančních toků financujících trestnou či teroristickou činnost a postupů, opatření a zásad prevence praní špinavých peněz a jakékoliv činnosti, která napomáhá praní špinavých peněz nebo financování teroristické nebo trestné činnosti. Společnost se zavazuje k dodržování AML zákona v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak:
  • Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; a
  • Vyhláškou České národní banky č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; a
  • Zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí; a
  • Nařízením vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu; a
  • Úředním sdělením České národní banky ze dne 26. 5. 2009 k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

PROCES IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

 1. Společnost bude dokumentovat a udržovat písemné postupy pro identifikaci zákazníků (dále jen ”ověření"), které budou dostatečným základem pro přiměřené přesvědčení, že společnost zná skutečnou identitu svých zákazníků.
 2. Není-li společnost schopna ověřit totožnost zákazníka v přiměřené lhůtě, budou služby poskytované společností zákazníkovi pozastaveny a zákazníkův klientský účet bude uzavřen. Takový klientský účet a poskytované služby jsou předmětem zvýšené péče, až do okamžiku, kdy je totožnost zákazníka spolehlivě ověřena nebo bude zákazníkův klientský účet zrušen a zákazníkovi poskytované služby pozastaveny.
 3. Společnost neprovádí kontrolu dle čl. V této směrnice každého zákazníka, kontroluje pouze takové, u kterých uzná kontrolu za nutnou na základě příslušných zákonů. V rámci ČR se společnost bude řídit zákonem 253/2008 Sb. Proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění a znění pozdějších předpisů.
 4. Proces verifikace a identifikace zákazníka je uskutečňován prostřednictvím následujících procesů a prostředků: a) Registrace zákazníka v rámci platformy online směnárny Pro uskutečnění směny v rámci online směnárny v hodnotě nad 1.000 EUR, je po zákazníkovi - uživateli, vždy požadováno, aby nejdříve provedl vstupní registraci prostřednictvím online směnárny, a to nezávisle na povaze čerpaných služeb. V rámci vstupní registrace poskytuje zákazník tyto údaje:
 • skutečnou e-mailovou adresu zákazníka, přihlašovací heslo k zakládanému (registrovanému) klientskému účtu o opětovně přihlašovací heslo k zakládanému (registrovanému) klientskému účtu za účelem potvrzení hesla
 • Současně pak zákazník uděluje svůj souhlas, resp. svým aktivním zaznačením příslušného pole potvrzuje, že se seznámil, popřípadě prohlašuje pravdivost následujících dokumentů/prohlášení
 • že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti
 • že se seznámil se zásadami společnosti o ochraně při zpracování osobních údajů zákazníka Dále pak zákazník svobodně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů aktivně uděluje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na jím uvedený e-mail. Po uvedení shora popsaných údajů je zákazník vyzván ke kontrole jím uvedené e-mailové adresy a k následné aktivaci svého klientského účtu prostřednictvím aktivačního odkazu zaslaného prostřednictvím e-mailu na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. b) Verifikace zákazníka prostřednictvím osobních údajů zákazníkem uvedených v rámci administrace klientského účtu Po aktivaci klientského účtu zákazníkem dle písm. a) shora je zákazníku umožněno postupovat dvojím způsobem:
 • zákazník vyplní v rámci založení klientského účtu své verifikační údaje v sekci „Nastavení", a to v závislosti na tom, v jaké hodnotě zamýšlí uskutečnit obchodní transakci. Uložené verifikační údaje v sekci „Nastavení" jsou nadále využívány pro uskutečňování dalších transakcí, přičemž zákazník může být po uběhnutí lhůty 1 rok požádán o aktualizaci uložených verifikačních údajů, resp. o jejich znovu nahrání do sekce „Nastavení".
 • Zákazník je při uskutečňování transakce, a to v závislosti na její zamýšlené hodnotě, podroben jednotlivým verifikačním stupňům dle čl. IV této směrnice, přičemž zákazníkem uvedené, popřípadě nahrané údaje jsou automaticky uloženy v sekci „Nastavení" jeho klientského účtu a příští transakci již zákazník není povinen uvádět, popřípadě nahrávat další verifikační údaje, a to co do stejného verifikačního stupně dle čl. IV této směrnice

PROCES VERIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Verifikace zákazníka v rámci uskutečňování transakcí prostřednictvím online směnárny odpovídá objemu transakcí a je současně závislá na výši hodnoty uskutečňované transakce, přičemž na požadovaný stupeň verifikace zákazníka mohou mít vliv i další skutečnosti, jako jsou znaky podezřelé činnosti, či spojení zákazníka s osobou či osobami z rizikových zemí. Základními verifikačními stupni jsou pak níže pod body A. až D popsané stupně ověření zákazníka, přičemž platí, že pro každý následující (vyšší) stupeň verifikace musí být splněny verifikační podmínky všech stupňů předchozích (nižších):

A. Stupeň 1 - Zákazník uskutečňuje transakci v hodnotě do 1.000 EUR (slovy: do tisíce EUR), V případě, že zákazník uskutečňuje transakci v hodnotě do 1.000 EUR, není po zákazníkovi vyžadována žádná verifikace. Zákazník je povinen uvést pouze jméno a svoji platnou e-mailovou adresu.

B. Stupeň 2 - Zákazník uskutečňuje transakci v hodnotě do 10.000 EUR (slovy: deset tisíc EUR) Pro uskutečnění transakcí v hodnotě nad 1.000 EUR je zákazník povinen mít založen klientský účet. Pro uskutečnění transakcí v hodnotě nad 1.000 EUR je zákazník povinen umožnit společnosti verifikovat své telefonní číslo a e-mailovou adresu. Identifikovaná fyzická osoba zašle (emailem nebo poštou) společnosti DEXFON GROUP, a.s. kopii nebo sken dvou různých druhů průkazů totožnosti (patřících identifikované osobě; řídí se podle výčtu akceptovaných průkazů totožnosti), s tím, že

 • jedná-li se o průkaz typu identifikační karty, klient zašle kopie nebo sken lícové i rubové strany průkazu
 • jedná-li se o průkaz typu desky (tj. „knížka“), klient zašle kopii nebo sken identifikační dvoustrany a případně i strany, kde jsou další požadované údaje (např. adresa pobytu uvnitř povolení k pobytu)
 • klient může začernit údaje, které se k provedení identifikace nepožadují (jméno manželky apod.)
 • z obou průkazů musí být patrné nejen identifikační údaje, ale také druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti
 • kopie nebo sken mohou být i černobílé, nesmí ovšem vznikat pochybnosti o pravosti průkazů nebo o totožnosti osoby. Dále, klient zašle společnosti DEXFON GROUP, a.s. doklad potvrzující existenci účtu vedeného na jméno klienta u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva působícího na území státu Evropského hospodářského prostoru, s tím, že:
 • akceptuje se kopie, sken, PDF soubor nebo fotografie obsahující smlouvu o vedení účtu nebo výpis z účtu klienta (tím se myslí také společný účet manželů je-li klientem fyzická osoba)
 • neakceptujeme obrázky z internetového bankovnictví (tzv. „Print Screeny“)
 • údaje, které nepožadujeme, může klient začernit, vždy musí být ovšem patrné, že je účet veden na jméno klienta (tj. u právnické osoby ne na jméno jednající fyzické osoby, ale skutečné na jméno právnické osoby). Dále musí být zajištěno, že první platba z uzavírané smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu klienta z předchozího bodu:
 • první platbou se rozumí platba buď od klienta společnosti DEXFON GROUP, a.s.; částka první platby není v tomto případě podstatná, ale platba musí být provedena ve fiat měně – jedná se tudíž o vklad klienta na uživatelský účet ve fiat měně v jakékoli hodnotě
 • za platbu na účet se nepovažuje vložení hotovosti na účet a ani platba poštovní poukázkou
 • zaměstnanec je povinen dohlédnout, aby první platba byla provedena v souladu s touto podmínkou; nestane-li se tak nebo není platba úspěšná (např. vrátí se zpět), je potřeba neprodleně přerušit poskytování služeb a provést identifikaci jiným způsobem. Po zákazníkovi mohou být požadovány další informace, a to v případě, že systém online směnárny vyhodnotí, že se může v daném případě jednat o transakci uskutečněnou týmž zákazníkem vlastnícím jiný v systému registrovaný klientský účet, z nějž byly rovněž provedeny transakce.

C. Stupeň 3 - Zákazník uskutečňuje transakci v hodnotě nad 10.000 EUR (slovy: deset tisíc EUR) Pro uskutečnění transakcí v hodnotě nad 10.000 EUR, je zákazník povinen umožnit společnosti verifikovat dodatečné informace o zákazníkovi. Zaměstnanec zjistí zdroj prostředků, které klient zamýšlí použít v obchodu, jedním z následujících způsobů: • slovně se dotáže klienta nebo jednající osoby a jeho prohlášení zaznamená, nebo • požádá klienta nebo jednající osobu o písemné prohlášení, které může učinit například na tiskopisu s označením ‘K’ z přílohy č. 1. Původem prostředků se myslí činnost nebo způsob, kterým prostředky nabyl do držby. Myslí se tím buď nějaká trvalejší ekonomická činnost (výdělečná činnost, zaměstnání, podnikání apod.), nebo jednorázová událost, kdy prostředky získal (výhra, dědictví, prodej nemovitosti apod.). Zaměstnanec musí dbát na to, aby bylo prohlášení klienta dostatečně srozumitelné, relevantní a podrobné, proto prohlášení klienta zkontroluje. Nebude akceptovat odpovědi, které: • vypovídají pouze o fyzickém umístění prostředků, ale neosvětlují původ prostředků, např. ‘banka’, ‘bankomat’, ‘z ciziny’ apod., byť je klient doloží dokladem z banky o výběru hotovosti na pokladně (to je pro zdroj prostředků zcela irelevantní a nezaručuje, že prostředky nepochází z ML-FT) vypovídají pouze o charakteru prostředků, ale neosvětlují původ prostředků, např. ‘soukromé prostředky’ nebo ‘firemní prostředky’ bez dalších detailů (původ zde není zřejmý) • nevypovídají o způsobu, kterým je klient skutečně nabyl – např. ‘osobní úspory’ nebo klient sdělí, že je má z prodeje automobilu nebo nemovitosti, které držel pouze krátce – v tom případě bude podstatný původ prostředků, kterými celý nákup financoval • jsou málo podrobné, aby mohl zaměstnanec zdroj prostředků přezkoumat (tj. obsahuje pouze strohou informaci bez dalších detailů) – např. ‘dárek’, ‘mzda’, ‘podnikání’ bez uvedení dalších detailů • neosvětlují původ celé částky, ale pouze její části, např. obchod je v hodnotě 500 000 Kč, ale klient vysvětlí pouze původ 400 000 Kč jako půjčku se všemi požadovanými detaily.

Politicky exponované osoby V. rámci KYC dotazníku zákazníka společnost zjišťuje a zaznamenává, zda zákazník není politicky exponovanou osobou

Osoby, na které se vztahují mezinárodní sankce V rámci KYC dotazníku zákazníka společnost zjišťuje a zaznamenává, zda uživatel není osobou, vůči níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce finanční povahy. Společnost prověřuje zákazníka proti platnému, průběžně aktualizovanému seznamu všech sankcionovaných subjektů dle přímo účinných právních předpisů Evropské Unie, který je veřejně dostupný na webových stránkách: http://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated•list-of-persons-groups-and-entities-subject-toeu-financial-sanctions

KONTROLA ZÁKAZNÍKA

Společnost provádí kontrolu zákazníka, a to zejména za účelem posouzení, zda transakce uskutečněné zákazníkem naplňují, či naopak nenaplňují znaky podezřelého obchodu. Rozsah a druhy jednotlivých kontrolních mechanismů a opatření, jakož i postup při provádění kontroly zákazníka je určen individuálně dle typu zákazníka, podle výše hodnoty uskutečňované transakce, jakož i dle dalších dílčích informací o zákazníkovi. Společnost provádí kontrolu informací poskytnutých přímo zákazníkem jejich srovnáním s informacemi z nezávislých zdrojů. Kontrola zákazníka zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze transakce nebo obchodního vztahu a průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání jednotlivých transakcí prováděných v průběhu daného obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou tyto obchodní vztahy a jednotlivé transakce v souladu s tím, co je společnosti známo o zákazníkovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu. V rámci kontroly mohou být společností po zákazníkovi požadovány informace nezbytné k provedení identifikace a verifikace zákazníka, přičemž v případě jejich nedostatečnosti, či nejasnosti je společnost oprávněna transakci pro zákazníka neuskutečnit. V rámci kontroly je společností předpokládaná aktivní spolupráce ze strany zákazníka. Zákazník je rovněž vždy v takovém případě informován, že jsou po něm dodatečné informace požadovány na základě AML zákona. Pokud zákazník odmítne společnosti poskytnout požadovanou součinnost, společnost je oprávněna transakci pro zákazníka neuskutečnit. Pokud pochybnosti o možném zneužití online směnárny přetrvávají i po provedené kontrole, je společnost oprávněna podat příslušným orgánům oznámení o podezřelém obchodu.

a) Společnost provádí kontrolu zákazníka vždy v těchto případech: Před uskutečněním transakce, a to nejpozději v době, kdy je zřejmé, že transakce dosáhne hodnoty 15.000 €, slovy patnáct tisíc eur, nebo vyšší Pokud je zákazník politicky exponovanou osobou Pokud má zákazník státní příslušnost, bydliště (trvalé či přechodné), pobočku či organizační složku v rizikové zemi (viz níže) Před uskutečněním transakce vykazující znaky podezřelého obchodu Při vzniku obchodního vztahu Pokud je obchod rozdělen na několik samostatných plnění, z nichž je zjevné, že tato spolu věcně a místně souvisejí. Zjevně spolu související plnění je nutné v takovém případě sčítat a považovat za jeden obchod

b) Rizikové země Společnost ověřuje, zda zákazník nepochází ze země, či není spojen se zemí, kde se opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu neuplatňují vůbec, popřípadě jsou uplatňovány v nedostatečné míře a kvalitě. Společnost věnuje těmto zákazníkům zvýšenou pozornost. Společnost na základě těchto údajů může zákazníka dodatečně požádat o předložení dalších dokladů, popřípadě provádět důkladnější proces verifikace a identifikace zákazníka. Mezi tyto rizikové země patří: - Íránská islámská republika, Korejská lidově-demokratická republika, Afghánská islámská republika, Bosna a Hercegovina, Irácká republika, Jemenská republika, Laoská lidově-demokratická republika, Syrská arabská republika, Ugandská republika a Vanuatská republika.

c) Podezřelá činnost Existuje demonstrativní výčet obecných znaků podezřelých obchodů, které naznačují praní špinavých peněz či financování terorismu. Pokud jsou zaznamenány takové znaky u transakce provedené zákazníkem, bude společností provedena dodatečná kontrola zákazníka před zahájením poskytování služeb společností zákazníkovi. Výskyt těchto znaků u dané transakce nemusí nutně znamenat trestnou činnost zákazníka. Tyto obecné znaky nejsou definovány zákonem, jedná se pouze o instrumenty, se kterými společnost pracuje v rámci plnění svých zákonných povinností stanovených AML zákonem. Příklady obecných znaků značících podezřelý obchod jsou zejména (nikoliv však výlučně): ◦ Zákazník vykazuje mimořádné obavy ohledně zásad daných touto směrnicí AML, zejména pokud jde o prokázání jeho totožnosti, druh podnikání a majetek, nebo se zdráhá nebo odmítá odhalit jakékoli informace týkající se svých podnikatelských činností nebo poskytne nereálné, padělané nebo podezřelé identifikační nebo obchodní doklady. ◦ Zákazník se chce zapojit do transakcí, které nemají obchodní smysl nebo zjevnou investiční strategii, nebo jsou v rozporu s uvedenou obchodní strategií zákazníka. ◦ Informace poskytnuté zákazníkem, které identifikují oprávněný zdroj peněžních prostředků, jsou nepravdivé, zavádějící nebo podstatně nesprávné. ◦ Zákazník se odmítne na žádost společnosti identifikovat nebo neoznačí legitimní zdroj svých prostředků a jiných aktiv. ◦ Zákazník (nebo osoba veřejně spojená se zákazníkem) má sporné zázemí nebo je předmětem zpravodajství o možných trestních, občanských nebo jiných porušení zákona. ◦ Zákazník projevuje nedostatečnou pozornost ohledně rizik, nesmyslných poplatků nebo jiným transakčním nákladům ◦ Zákazník má potíže s popisem povahy svého podnikání nebo nemá obecné znalosti o svém oboru. Zákazník se pokouší provádět časté nebo velké vklady měny, trvá na tom, že obchoduje pouze s peněžními ekvivalenty. ◦ Účet zákazníka má nevysvětlitelnou nebo náhlou aktivitu, zejména u účtů, které neměli žádné předchozí aktivity. ◦ Účet zákazníka má bankovní převody, které mají zjevný obchodní účel pro zemi identifikovanou jako rizikovou. ◦ Identifikační doklady předložené zákazníkem mají pochybný vzhled. ◦ Zákazník má styky nebo vazby do rizikových zemí, tj. má ve shora uvedených zemích trvalé či přechodné bydliště, sídlo společnosti (případně jeho obchodní partneři) nebo je patrné, že se zákazník v rizikové zemi nachází (např. na základě IP adresy či jiných indicií) ◦ Zákazník provádí nadměrné převody mezi nesouvisejícími účty bez jakéhokoli zjevného obchodního účelu. ◦ Během jednoho dne, nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční zákazník nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost nebo činnost srovnatelného typu zákazníka obvyklé. ◦ Zákazníkem nebo jeho skutečným majitelem je osoba, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce finanční povahy. ◦ Zákazník požaduje, aby byla transakce zpracována tak, aby se zabránilo běžným požadavkům společnosti na předložení dokumentů k identifikaci/verifikaci/kontrole zákazníka. Jiná činnost zákazníka nebo jeho chování vypovídá o jeho působení trestné činnosti nebo porušování zákonů.

UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost uchovává po dobu 10, slovy deseti, let od uskutečnění posledního úkonu každé jednotlivé transakce nebo od ukončení obchodního vztahu se zákazníkem následující informace: • Identifikační údaje, týkající se průkazu totožnosti zákazníka, který je fyzickou osobou • Záznamy o tom, zda je zákazník politicky exponovanou osobou, či osobou, vůči níž se uplatňují mezinárodní sankce finanční povahy • Kopie dokladů předložených zákazníkem k identifikaci a verifikaci, byly-li tyto společností pořízeny Údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci zákazníka • Informace a kopie dokumentů získaných v rámci kontroly zákazníka společností • Dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace, verifikace a kontroly zákazníka • Informace o zákazníkovi umožňující vyhodnocení zákazníka z pohledu rizikovosti jeho transakcí Lhůta pro uchování údajů o zákazníkovi počíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl ze strany zákazníka učiněn poslední úkon v rámci transakce, nebo v němž byl ukončen obchodní vztah. Společnost je oprávněna pořizovat kopie a výpisy ze zákazníkem předložených dokladů a zpracovávat získané informace k naplnění účelu AML zákona. Pořizování kopií dokladů a listin získaných od zákazníka je podmíněno získáním souhlasu zákazníka. Podrobnosti v rozsahu ochrany osobních údajů zákazníka jsou dostupné v dokumentu zaměřeném na zásady ochrany osobních údajů, publikované na webových stránkách www.dexfin.com

ZÁKAZNÍCI - PRÁVNICKÉ OSOBY

Má-li zákazník zájem provést transakci jménem právnické osoby, bude s takovým zákazníkem jednáno vždy individuálně prostřednictvím chatu technické podpory online směnárny, popřípadě e-mailem. V každém takovém jednotlivém případě je zákazník povinen identifikovat právnickou společnost, za níž jedná v rozsahu dokumentů a informací uvedených níže, přičemž i na tohoto zákazníka — právnickou osobu se vztahují všechna pravidla o verifikaci a identifikaci dle článků této směrnice uvedených výše. Údaje právnických osob Je-li zákazníkem právnická osoba, je po zákazníkovi požadováno povinné uvedení následujících osobních údajů: • Název právnické osoby • Jurisdikce, v níž má právnická osoba své zapsané sídlo • Identifikační číslo společnosti • Daňové identifikační číslo (bylo-li právnické osobě přiděleno) • Předmět činnosti právnické osoby - obor/odvětví Současně je právnická osoba povinna uvést údaje fyzické osoby - koncového majitele (beneficienta) právnické osoby, popřípadě koncového majitele (beneficienta) struktury právnických osob. Druhy dokladů o existenci právnické osoby, jež společnost v rámci procesu verifikace totožnosti zákazníka pňjímá, jsou: • Společenská smlouva, zakladatelská listina, popřípadě stanovy právnické osoby; nebo • Pro zahraniční právnické osoby Certificate of Incorporation či obdobná listina; nebo • Výpis z obchodního rejstříku právnické osoby (přičemž z tohoto výpisu musí být zřejmé, že fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v online směnárně v sekci „osobní údaje” je osobou oprávněnou za společnost jednat); popřípadě • Doklad, že zákazník je oprávněn za právnickou osobu jednat (plná moc)

ZAMĚSTNANCI

V případě proškolování zaměstnanců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu ustanovení S 23 AML zákona, je společnost v případě nových zaměstnanců povinna zajistit jejich proškolení ještě před zařazením na jejich pracovní místa. Proškolování nových zaměstnanců má značný význam zejména s ohledem na skutečnost, že detekování podezřelých obchodů je do určité míry závislé na správném vyhodnocení zachycených znaků podezřelých obchodů ze strany pracovníků společnosti. Dle ustanovení S 23 odst. 4 AML zákona vede společnost o účasti a obsahu školení záznamy nejméně po dobu 5 let od jejich konání. Kontrolní pracovníci se setkávají se situacemi, kdy povinná osoba sice provádí pravidelné proškolování stávajících zaměstnanců a dalších osob, které se na jejím předmětu činnosti podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy a kteří/které se mohou setkat s podezřelými obchody, a to v zákonem předvídaném rozsahu a periodicitě a o provedeném školení a jeho obsahu je řádně pořízen zápis, avšak v případě nových zaměstnanců o provedeném proškolení žádný takový záznam evidován není.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento zkrácený předpis vychází z níže uvedených dokumentů, které jsou v plném znění dostupné v elektronické formě na internetových stránkách společnosti www.dexfin.com a v tištěné verzi jsou uloženy v sídle Společnosti: Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření Přílohy k systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

V Praze, dne 1.7.2021